سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/3/1
8:44 عصر

تفاوت پدرها و مادرها

بدست شروق (z_m) در دسته

بسم الله الحق

این طرف خیابان ایستاده بودم منتظر ماشین .صبح بود . حوالی هفت و هشت .

آن طرف خیابان روبروی در مهد ، کودک دو سه ساله بود .  دستانش را دراز کرده بود و جیغ می زد . اشک تمام صورتش را پوشانده بود .

روبرویش مرد زانو زده بود روی زمین و سعی میکرد جلوی رفتن کودک را بگیرد .

کمی آنطرفتر ، پشت به کودک  زن  هر چند قدم یکبار رویش را به سمت کودک بر می گرداند .

مرد با دست اشاره می کرد که برو و زن دوباره به راه خودش ادامه می داد. اما بعد از چند قدم دوباره رویش را برمی گرداند و مرد دوباره با دست اشاره می کرد که برو ...

چند دقیقه ای جیغ های کودک و تردید مادر و حرکت اعتراضی دستان پدر ادامه داشت .

حالا دیگر زن به سر خیابان رسیده بود .یک آن ایستاد .رویش را برگرداند و بی خیال حرکت دستان مرد به سمت کودک دوید . کودک هم به سمت مادر . مرد با عصبانیت فریاد زد : همه چیز رو خراب کردی !حالا کودک در آغوش زن می خندید .مادر هم...