شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شروق z_m

+ يادتونه هشت سال پيش که اسم دولت احمدي نژاد رو دولت رجا گذاشته بودند چقدر صداي آقاين بلند بود که از اسم شهيد رجايي بهرهبرداري کرده و ...چند روز پيش که بيست و سي ديدار هاي مردمي کانديدا ها رو نشون ميداد براي همشون (به غير از جليلي) شعار صلي علي محمد بوي رجايي آمد رو مي دادن . اي روزگار ...
سلام .البته مهمتر از همه ي اينها اينست که ما اخر درک نکرديم که مرحوم شهيد رجايي عزيز درمدت بيست و سه روز رياست جمهوري چه کاري انجام دادند که بويشان سال هاست مورد بهره برداري قرار گرفته و ايضا اگر زنده بودند اي بسا اينک درحصر خانگي ويا تحت شديدترين دشنام ها و توطئه هاي امت انقلابي به سرمي بردندوبراي خودشان جاسوسي محسوب مي شدند! خوشا به حالشان که به وقت رفتند...
شروق z_m
واقعا
و ايضا اگر زنده بودند اي بسا اينک درحصر خانگي ويا تحت شديدترين دشنام ها و توطئه هاي امت انقلابي به سرمي بردندوبراي خودشان جاسوسي محسوب مي شدند! خوشا به حالشان که به وقت رفتند... - امير منصور معزي ... باورش خيلي سخته برام که اين حرفها از دهان آقاي معزي بيرون اومده باشه! آقاي معزي ديد شما به نظام و انقلاب اينه؟!
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top