شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شروق z_m

+ احساس *سوختن* به تماشا نمي شود / آتش بگير تا که بداني چه مي کشم!
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top