شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

شروق z_m

+ کر کرده دروغ و کلکت گوش فلک پاشيده حضور ما به زخم تو نمک عالم همه محو غيرت و عزت ماست تو چشم نداري که ببيني به درک !
بح بح :)
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top